ઑડિયો (Audios)      
કરે છે જે ના કઈ ચિંતા Kare Chhe Je na Kai Chinta

કરે છે જે ના કઈ ચિંતા Kare Chhe Je na Kai Chinta

કરે છે જે ના કઈ ચિંતા Kare Chhe Je na Kai Chinta Read less

Nov 23, 2021
મને ડૂબતો બચાવી લે Mane Dubto Bachavi le

મને ડૂબતો બચાવી લે Mane Dubto Bachavi le

મને ડૂબતો બચાવી લે Mane Dubto Bachavi le Read less

Nov 23, 2021
પ્રભુના પ્રેમને ખાતર Prabhuna Prem ne Khatar

પ્રભુના પ્રેમને ખાતર Prabhuna Prem ne Khatar

પ્રભુના પ્રેમને ખાતર Prabhuna Prem ne Khatar Read less

Nov 23, 2021
હવે તારે ભરોસે છું Have Tare Bharose Chhu

હવે તારે ભરોસે છું Have Tare Bharose Chhu

હવે તારે ભરોસે છું Have Tare Bharose Chhu Read less

Nov 23, 2021
ચરણ કુરબાન કરવાની Charan Kurban Karvani

ચરણ કુરબાન કરવાની Charan Kurban Karvani

ચરણ કુરબાન કરવાની Charan Kurban Karvani Read less

Nov 23, 2021
ભર્યા ભંડાર શક્તિના પ્રભુ Bhrya Bhandar Shaktina Prabhu

151.Bhrya Bhandar Shakti na Prabhu

151.Bhrya Bhandar Shakti na Prabhu Read less

Nov 23, 2021
ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu

ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu

ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu Read less

Nov 23, 2021
શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani

શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani

શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani Read less

Nov 23, 2021
હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon

હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon 11.11 મિનીટ્સ

હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon 11.11 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother

મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother 8.14 મિનીટ્સ

મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother 8.14 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
નર્મદા પદે Narmada Pade

નર્મદા પદે Narmada Pade 1.03.39 Minutes

નર્મદા પદે Narmada Pade 1.03.39 Minutes Read less

Nov 22, 2021
નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction

નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction 2.27 Minutes

નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction 2.27 Minutes Read less

Nov 22, 2021