ઑડિયો (Audios)      
તમે મારે જે કહો તે છો Tame Mare Je Kaho Te Chho

તમે મારે જે કહો તે છો Tame Mare Je Kaho Te Chho 5.27 મિનિટ્સ

તમે મારે જે કહો તે છો Tame Mare Je Kaho Te Chho 5.27 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
હું જેવો તેવો બાળ તમારો Hu Jevo Tevo Bal Tamaro

હું જેવો તેવો બાળ તમારો Hu Jevo Tevo Bal Tamaro 5.33 મિનિટ્સ

હું જેવો તેવો બાળ તમારો Hu Jevo Tevo Bal Tamaro 5.33 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
રે સગપણ Re Sagapan

રે સગપણ Re Sagapan 7.28 મિનિટ્સ

રે સગપણ Re Sagapan 7.28 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
હૃદયમાં જે હૃદય જીવે HRADAY MA JE HRADAY JIVE

હૃદયમાં જે હૃદય જીવે HRADAY MA JE HRADAY JIVE 10.38 મિનિટ્સ

હૃદયમાં જે હૃદય જીવે HRADAY MA JE HRADAY JIVE 10.38 મિનિટ્સ Read less

May 06, 2022
અમારા પ્રિયથી AMARA PRIYA THI

અમારા પ્રિયથી AMARA PRIYA THI 4.29 મિનિટ્સ

અમારા પ્રિયથી AMARA PRIYA THI 4.29 મિનિટ્સ Read less

May 06, 2022
હૃદયથી ભાવ રાખીને HRADAY THI BHAV RAKHINE

હૃદયથી ભાવ રાખીને HRADAY THI BHAV RAKHINE 6.49 મિનિટ્સ

હૃદયથી ભાવ રાખીને HRADAY THI BHAV RAKHINE 6.49 મિનિટ્સ Read less

May 06, 2022
કેવો કેવો રાસ રચાય છે KEVO RAAS RACHAY CHE

કેવો કેવો રાસ રચાય છે KEVO RAAS RACHAY CHE 10.35 મિનિટ્સ

કેવો કેવો રાસ રચાય છે KEVO RAAS RACHAY CHE 10.35 મિનિટ્સ Read less

May 06, 2022
હૃદયનો પ્રેમ HRADAY NO PREM

હૃદયનો પ્રેમ HRADAY NO PREM 7.38 મિનિટ્સ

હૃદયનો પ્રેમ HRADAY NO PREM 7.38 મિનિટ્સ Read less

May 06, 2022
ભલે ને જોઈ જોઈ ને BHALE NE JOI JOI NE

ભલે ને જોઈ જોઈ ને BHALE NE JOI JOI NE 5.37 minutes

ભલે ને જોઈ જોઈ ને BHALE NE JOI JOI NE 5.37 minutes Read less

May 04, 2022
પ્રભુને જે ના ભૂલે છે Prabhune je na bhule chhe

પ્રભુને જે ના ભૂલે છે Prabhune je na bhule chhe 6.56 minutes

પ્રભુને જે ના ભૂલે છે Prabhune je na bhule chhe 6.56 minutes Read less

May 04, 2022
પ્રભુ વિના નથી બેલી Prabhu vina nathi beli

પ્રભુ વિના નથી બેલી Prabhu vina nathi beli Time 6.04 Minute

પ્રભુ વિના નથી બેલી Prabhu vina nathi beli Time 6.04 Minute Read less

Apr 07, 2022
હૃદય ભગવાન ની મૂર્તિ Hruday bhagvaan ni murti

હૃદય ભગવાન ની મૂર્તિ Hruday bhagvaan ni murti Time 5..06 Minute

હૃદય ભગવાન ની મૂર્તિ Hruday bhagvaan ni murti Time 5..06 Minute Read less

Apr 07, 2022