શ્રી મોટાવાણી 3-4      
Page 35-51 શ્રી મોટા વાણી 3

તા. ૨૧-૭-૧૯૬૮ના રોજ કુંભકોણમ્‌માં ગુરુપૂર્ણિમા દિન ઉત્સવ પ્રસંગે પૂ. શ્રીમોટાએ કરેલું પ્રવચન

તા. ૨૧-૭-૧૯૬૮ના રોજ કુંભકોણમ્‌માં ગુરુપૂર્ણિમા દિન ઉત્સવ પ્રસંગે પૂ. શ્રીમોટાએ કરેલું પ્રવચન Read less

Feb 14, 2021
Page 11-35 શ્રી મોટા વાણી-3

તા. ૨૧-૭-૧૯૬૮ના રોજ કુંભકોણમ્‌માં ગુરુપૂર્ણિમા દિન ઉત્સવ પ્રસંગે પૂ. શ્રીમોટાએ કરેલું પ્રવચન

તા. ૨૧-૭-૧૯૬૮ના રોજ કુંભકોણમ્‌માં ગુરુપૂર્ણિમા દિન ઉત્સવ પ્રસંગે પૂ. શ્રીમોટાએ કરેલું પ્રવચન Read less

Feb 14, 2021