આર્ત પોકાર      
જીવન ઝરણું Jivan Zaranu

જીવન ઝરણું Jivan Zaranu ૭.૪૨ મિનીટ્સ

જીવન ઝરણું Jivan Zaranu ૭.૪૨ મિનીટ્સ Read less

Nov 23, 2021
Hari om Dhun End Track

હરિ ઓમ ધૂન (2.28 મિનીટ્સ)

હરિ ઓમ ધૂન (2.28 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
Prabhu Charan Sharanma Rakho re

પ્રભુ ચરણ શરણમાં રાખો રે (5.21 મિનીટ્સ)

પ્રભુ ચરણ શરણમાં રાખો રે (5.21 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
બુદ્ધિ ચિત્ત મન પ્રાણ Budhdhi Chitt Man Pran

બુદ્ધિ ચિત્ત મન પ્રાણ જે હોમાઈ નવ તુજમાં (૩.૩૭ મિનીટ્સ)

બુદ્ધિ ચિત્ત મન પ્રાણ જે હોમાઈ નવ તુજમાં (૩.૩૭ મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
ચરણમાં ખાક થઇ મારવું Charanma Khak Thai Marvu

ચરણમાં ખાક થઈ મરવું પ્રણયની એ નિશાની છે (6.07 મિનીટ્સ)

ચરણમાં ખાક થઈ મરવું પ્રણયની એ નિશાની છે (6.07 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
હવે તારે ભરોંસે Have Tare Bharose

હવે તારે ભરોસે છું પ્રભુ મુજને સ્વીકારી લે (5.21 મિનીટ્સ)

હવે તારે ભરોસે છું પ્રભુ મુજને સ્વીકારી લે (5.21 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
Hraday Tana Mandiriye

હ્રદય તણા મંદિરીયે રે કૃપા કરીને આવો પ્રભુ (6.17 મિનીટ્સ)

હ્રદય તણા મંદિરીયે રે કૃપા કરીને આવો પ્રભુ (6.17 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
Muj Rank Jivan Aadhar

મુજ રંક જીવન આધાર રે (7.59 મિનીટ્સ)

મુજ રંક જીવન આધાર રે (7.59 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
એવા શરણ તારે ઢળેલા ને Eva Sharan tare Dhalela ne

એવા શરણ તારે ઢળેલાને સદા સંભાળજે

એવા શરણ તારે ઢળેલાને સદા સંભાળજે Read less

Feb 14, 2021
Krushna Krupanidhi vinvu

કૃષ્ણ કૃપાનિધિ વિનવું (4.48 મિનીટ્સ)

કૃષ્ણ કૃપાનિધિ વિનવું (4.48 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
Ka Filsufi Kare re Manva

કાં ફિલસુફી કરે રે મનવા (5.49 મિનીટ)

કાં ફિલસુફી કરે રે મનવા (5.49 મિનીટ) Read less

Feb 14, 2021
Prabhu tane kem kari

પ્રભુ તને કેમ કરી રીઝવીએ (5.41 મિનીટ)

પ્રભુ તને કેમ કરી રીઝવીએ (5.41 મિનીટ) Read less

Feb 14, 2021