શ્રીમોટા વાણી 9-10      
શ્રી મોટાવાણી 10 Page 57-82

સીસવા (જિ. ખેડા) મુકામે પૂ. શ્રીમોટાનો દીક્ષાદિનનો ઉત્સવ તા. ૮-૨-૧૯૭૦ના રોજ ઉજવાયો હતો તે વેળાનું ટેપરેકોર્ડેડ પ્રવચન તથા પ્રશ્નોત્તરી (55.39 મિનીટ્સ)

સીસવા (જિ. ખેડા) મુકામે પૂ. શ્રીમોટાનો દીક્ષાદિનનો ઉત્સવ તા. ૮-૨-૧૯૭૦ના રોજ ઉજવાયો હતો તે વેળાનું ટેપરેકોર્ડેડ પ્રવચન તથા પ્રશ્નોત્તરી (55.39 મિનીટ્સ) Read less

Feb 15, 2021