શ્રીમોટા વાણી 7-8      
શ્રી મોટાવાણી 8 Page 87-96

પૂજ્ય શ્રી મોટાના જીવન પ્રસંગો જીવન અને કાર્યમાં છપાયેલ પ્રસંગોનું પૂજ્ય શ્રી મોટા દ્વારા વાંચન (20.34 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રી મોટાના જીવન પ્રસંગો જીવન અને કાર્યમાં છપાયેલ પ્રસંગોનું પૂજ્ય શ્રી મોટા દ્વારા વાંચન (20.34 મિનીટ્સ) Read less

Feb 15, 2021
શ્રી મોટાવાણી 8 Page 63-73

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબે પૂ. મોટાને કરેલા પ્રશ્નો પરથી આપેલા જવાબો દ્વારા થયેલ સત-ચર્ચાનો અહેવાલ- (22.26 મિનીટ્સ)

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબે પૂ. મોટાને કરેલા પ્રશ્નો પરથી આપેલા જવાબો દ્વારા થયેલ સત-ચર્ચાનો અહેવાલ- (22.26 મિનીટ્સ) Read less

Feb 15, 2021
શ્રી મોટાવાણી 7 Page 44-54

વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા ભણાવતા તથા સાબરમતી આશ્રમમાં કાર્યાલયનું કામ કરતાં કરતાં સાધના ચાલુ રાખવાની કળા વિષે જિજ્ઞાસુ સાધકની પ્રશ્નોત્તરી. (21.24 મિનીટ્સ )

વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા ભણાવતા તથા સાબરમતી આશ્રમમાં કાર્યાલયનું કામ કરતાં કરતાં સાધના ચાલુ રાખવાની કળા વિષે જિજ્ઞાસુ સાધકની પ્રશ્નોત્તરી. (21.24 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રી મોટાવાણી 7 Page 38-43

પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણીનો થોડો અંશ ઉત્સવ વેળાના પ્રવચનમાંથી

પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણીનો થોડો અંશ ઉત્સવ વેળાના પ્રવચનમાંથી Read less

Feb 14, 2021
શ્રી મોટાવાણી Page 7 31-37

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (16.29મિનીટ્સ)

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (16.29મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રી મોટાવાણી 7 Page 22-31

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (29.31 મિનીટ્સ)

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (29.31 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રી મોટાવાણી 7 Page 13-22

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (21.46 મિનીટ્સ)

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (21.46 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રી મોટાવાણી 7 Page 11-13

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (17.49 મિનીટ્સ)

હરિઃૐ આશ્રમ, સુરતમાં વહેલી સવારે ફરવા જતા તે વેળાની વાતચીત ગઝલો (17.49 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021