શ્રીમોટા વાણી 13-14      
શ્રી મોટાવાણી 14 page 55-69

પૂજ્ય શ્રી મોટા સત્સંગ પ્રશ્નોતરી (42.44 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રી મોટા સત્સંગ પ્રશ્નોતરી (42.44 મિનીટ્સ) Read less

Feb 19, 2021
શ્રી મોટાવાણી 14 page 41-51

શ્રી મોટા સાથે સત્સંગ પ્રશ્નોતરી (31.49 મિનીટ્સ)

શ્રી મોટા સાથે સત્સંગ પ્રશ્નોતરી (31.49 મિનીટ્સ) Read less

Feb 19, 2021
શ્રી મોટાવાણી 13 page 22-36

તા. ૧-૪-૧૯૭૦ના દિને પ્રો. શ્રી એ. જી. ભટ્ટ સાહેબ (અમદાવાદ)ને ત્યાં નિમિત્ત વિષેની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણી (24.22 Minutes)

તા. ૧-૪-૧૯૭૦ના દિને પ્રો. શ્રી એ. જી. ભટ્ટ સાહેબ (અમદાવાદ)ને ત્યાં નિમિત્ત વિષેની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણી (24.22 Minutes) Read less

Feb 19, 2021
શ્રી મોટાવાણી 13 page 09-21

તા. ૧-૪-૧૯૭૦ના દિને પ્રો. શ્રી એ. જી. ભટ્ટ સાહેબ (અમદાવાદ)ને ત્યાં નિમિત્ત વિષેની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણી (29.03 Minutes)

તા. ૧-૪-૧૯૭૦ના દિને પ્રો. શ્રી એ. જી. ભટ્ટ સાહેબ (અમદાવાદ)ને ત્યાં નિમિત્ત વિષેની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણી (29.03 Minutes) Read less

Feb 19, 2021