શ્રીમોટા વાણી 11-12      
શ્રી મોટાવાણી 12 Page 59-85

વલ્લભવિદ્યાનગર (જિ. ખેડા) મુકામે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ યોજેલ દીક્ષાદિન ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણી (65.54 minitues)

વલ્લભવિદ્યાનગર (જિ. ખેડા) મુકામે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ યોજેલ દીક્ષાદિન ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ-રેકોર્ડેડ વાણી (65.54 minitues) Read less

Feb 19, 2021
શ્રી મોટાવાણી 11 Page 45-51

જીવન અને કાર્ય પ્રસંગોનું વાંચન (15.40 મિનીટ્સ)

જીવન અને કાર્ય પ્રસંગોનું વાંચન (15.40 મિનીટ્સ) Read less

Feb 15, 2021
શ્રી મોટાવાણી 11 Page 29-45

ચીખોદરા (જિલ્લા ખેડા) મુકામે થયેલા એક ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ રેકોર્ડેડ વાણી (44.32 મિનીટ્સ)

ચીખોદરા (જિલ્લા ખેડા) મુકામે થયેલા એક ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ રેકોર્ડેડ વાણી (44.32 મિનીટ્સ) Read less

Feb 15, 2021
શ્રી મોટાવાણી 11 Page 12-28

ચીખોદરા (જિલ્લા ખેડા) મુકામે થયેલા એક ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ રેકોર્ડેડ વાણી (35.22 મિનીટ્સ)

ચીખોદરા (જિલ્લા ખેડા) મુકામે થયેલા એક ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ રેકોર્ડેડ વાણી (35.22 મિનીટ્સ) Read less

Feb 15, 2021
શ્રી મોટાવાણી 11 Page 10-12

ચીખોદરા (જિલ્લા ખેડા) મુકામે થયેલા એક ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ રેકોર્ડેડ વાણી (3.56 મિનીટ્સ)

ચીખોદરા (જિલ્લા ખેડા) મુકામે થયેલા એક ઉત્સવ પ્રસંગ વેળાની પૂ. શ્રીમોટાની ટેપ રેકોર્ડેડ વાણી (3.56 મિનીટ્સ) Read less

Feb 15, 2021