નરસૈયો ભક્ત હરિનો      
Ending Track

ભક્ત નરસૈયો પુર્ણાહુતી 1.03 મિનીટ

ભક્ત નરસૈયો પુર્ણાહુતી 1.03 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Dhanya re Dhanya

ધન્ય રે ધન્ય 0.47

ધન્ય રે ધન્ય 0.47 Read less

Feb 14, 2021
Mehulo Gaje ne Madhav Nache

મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે 4.31 મિનીટ

મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે 4.31 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Padho re Popat Raja Ramna

પઢો રે પોપટ રાજા રામના 4..40 મિનીટ

પઢો રે પોપટ રાજા રામના 4..40 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Nagar Nandjina Lal

નાગર નંદજીના લાલ 6.57 મિનીટ

નાગર નંદજીના લાલ 6.57 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Rudi ne Radhiyali

રૂડી ને રઢીયાળી રે 5.11 મિનીટ

રૂડી ને રઢીયાળી રે 5.11 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Aaj re Kanude

આજ રે કાનુડે વ્હાલે અમ શું 4.26 મિનીટ

આજ રે કાનુડે વ્હાલે અમ શું 4.26 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
ગિરી તળેટી ને કુંડ દામોદર Giri Taleti ne Kund Damodar

ગીરી તળેટીને કુંડ દામોદર 3.03 મિનીટ

ગીરી તળેટીને કુંડ દામોદર 3.03 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Rat Rahe Jyahre

રાત રહે જ્યારે પાછલી ખટઘડી 5.25 મિનીટ

રાત રહે જ્યારે પાછલી ખટઘડી 5.25 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Jalkamal Chhandi Jane

જળકમળ છાંડી જા ને બાળા 5.54 મિનીટ

જળકમળ છાંડી જા ને બાળા 5.54 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Aajni Ghadi te Raliyamni

આજની ઘડી તે રળિયામણી 4.31 મિનીટ

આજની ઘડી તે રળિયામણી 4.31 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021
Nahi Aapu ho Nandjina Lal

નહિ આપું હો નંદજીના લાલ રે 4.19 મિનીટ

નહિ આપું હો નંદજીના લાલ રે 4.19 મિનીટ Read less

Feb 14, 2021