આલ્બમ સંગ્રહ      
પિતૃઓને પ્રાર્થના Pitruone Prarthna

પિતૃઓને પ્રાર્થના Pitruone Prarthna 2.51 minitus

પિતૃઓને પ્રાર્થના Pitruone Prarthna 2.51 minitus Read less

Sep 17, 2022
અગ્નિ પ્રગટાવવાની પ્રાર્થના Agni Pragatavavani Prarthana

અગ્નિ પ્રગટાવવાની પ્રાર્થના Agni Pragatavavani Prarthana 3.06 મિનિટ્સ

અગ્નિ પ્રગટાવવાની પ્રાર્થના Agni Pragatavavani Prarthana 3.06 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
વાસ્તુ પૂર્વેની પ્રાર્થના Vastu Purveni Prarthana

વાસ્તુ પૂર્વેની પ્રાર્થના Vastu Purveni Prarthana 9.55 મિનિટ્સ

વાસ્તુ પૂર્વેની પ્રાર્થના Vastu Purveni Prarthana 9.55 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
પૂજ્ય શ્રી મોટા આશીર્વચન Pujya Shree Mota na Aashirvachan

પૂજ્ય શ્રી મોટા આશીર્વચન Pujya Shree Mota na Aashirvachan 2.58 મિનિટ્સ

પૂજ્ય શ્રી મોટા આશીર્વચન Pujya Shree Mota na Aashirvachan 2.58 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
વાસ્તુ વિધિ પૂર્વકથન Vastu Vidhi Introduction

વાસ્તુ વિધિ પૂર્વકથન Vastu Vidhi Introduction 6.12 મિનિટ્સ

વાસ્તુ વિધિ પૂર્વકથન Vastu Vidhi Introduction 6.12 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon

હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon 11.11 મિનીટ્સ

હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon 11.11 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother

મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother 8.14 મિનીટ્સ

મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother 8.14 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
નર્મદા પદે Narmada Pade

નર્મદા પદે Narmada Pade 1.03.39 Minutes

નર્મદા પદે Narmada Pade 1.03.39 Minutes Read less

Nov 22, 2021
નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction

નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction 2.27 Minutes

નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction 2.27 Minutes Read less

Nov 22, 2021
હરિ:ૐ ધૂન

હરિ:ૐ ધૂન 20.42 મિનીટ્સ

હરિ:ૐ ધૂન 20.42 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
સાંઈ સ્તવન Sai Stavan

સાંઈ સ્તવન Sai Stavan ૧૦.૦૩ મિનીટ્સ

સાંઈ સ્તવન Sai Stavan ૧૦.૦૩ મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
સાંઈ સ્તવન પરિચય Sai Stavan Introduction

સાંઈ સ્તવન પરિચય Sai Stavan Introduction

સાંઈ સ્તવન પરિચય Sai Stavan Introduction Read less

Nov 22, 2021