પૂજ્ય શ્રીમોટાના બે બોલ Pujya shree Mota na Be bol