પ્રભુ કૃપા-કિરણ પૂ.ગુરુદયાલ મલ્લિકજીનું જીવન આલેખન (1) – prabhu krupa – kiran pu. gurudayal mallikjinu jeevan aalekhan (1)