પુજ્યશ્રી મોટા એક સંત વિભુતી મરાથી – pujyashree mota ek sant vibhuti (marathi)