તેરમી મહાજન સમુદ્ર હોડી સ્પર્ધા – termi mahajan samudra hodi spardha