ખગોળ ખુંડીયે રેડિયો તરંગે VP-7 – Khagol Khundiye Radio Tarange VP-7