પ્રગતિ ને પંથે- 19 મહિલાઓ ના પ્રેરણા દાયક રેખાચિત્રો-મૃણાલિની દેસાઈ – pragati ne panthe – 19 mahilao na prerna dayak rekhachitro – mrunaleeni desai