મનને( Man-ne )

5.00

સાધનાના પ્રારંભમાં ‘મનને’ ઉદ્દેશીને પૂજ્ય શ્રીમોટાએ રચેલી પ્રાર્થના

સગાં ને સંબંધી અને સ્નેહીઓને-

જણાવ્યે, થતું દુઃખ ઓછું જણાયે,

બધાં સુખદુઃખાદિ વ્યાધિ ઉપાધિ-

પ્રભુને જણાવો , થશે દૂર આંધી .

                                  – શ્રીમોટા

‘ મનને ‘ ૧૨ મી આ , પૃ .૫૮

SKU: sku-%e0%aa%ae%e0%aa%a8%e0%aa%a8%e0%ab%87-man-ne Category:

Description

સાધનાના પ્રારંભમાં ‘મનને’ ઉદ્દેશીને પૂજ્ય શ્રીમોટાએ રચેલી પ્રાર્થના

સગાં ને સંબંધી અને સ્નેહીઓને-

જણાવ્યે, થતું દુઃખ ઓછું જણાયે,

બધાં સુખદુઃખાદિ વ્યાધિ ઉપાધિ-

પ્રભુને જણાવો , થશે દૂર આંધી .

                                  – શ્રીમોટા

‘ મનને ‘ ૧૨ મી આ , પૃ .૫૮

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “મનને( Man-ne )”

Your email address will not be published.