જીવનસ્મરણ (Jivan Smaran)

20.00

સ્મરણ નાનકડી મૂડીથી

સ્મરણ  નાનકડી મૂડીથી જીવન  વેપાર માંડ્યો   છે,

કદીક ત્યાં ખોટ ખાધી છે, કદીક તો લાભ લાગ્યો છે.

 

કરી છે ચડઊતર કેવી  મજલને   કાપતાં    જીવને !

કદીક  પછડાટ   ખાતામાં  સ્મરંતાં,  આવિયો   મદદે.

 

જગત  રખડ્યા  કરેલો છું,   તને શો  સાવ  ભૂલીને !

ન તુજ દરકાર  રાખી છે, તને  તોયે ન  છોડ્યો   છે.

 

રહમ  તારી પ્રભુ મુજ પર સતત કેવી જ   વર્ષી છે !

સ્મરણ જહેમતની શી મુજને હૃદય તેં ભેટ દીધી છે !

‘જીવનસ્મરણ’,આ-બીજી,-૪

 

SKU: sku-%e0%aa%9c%e0%ab%80%e0%aa%b5%e0%aa%a8-%e0%aa%b8%e0%ab%8d%e0%aa%ae%e0%aa%b0%e0%aa%a3-jivan-smaran Category:

Description

સ્મરણ નાનકડી મૂડીથી

સ્મરણ  નાનકડી મૂડીથી જીવન  વેપાર માંડ્યો   છે,

કદીક ત્યાં ખોટ ખાધી છે, કદીક તો લાભ લાગ્યો છે.

 

કરી છે ચડઊતર કેવી  મજલને   કાપતાં    જીવને !

કદીક  પછડાટ   ખાતામાં  સ્મરંતાં,  આવિયો   મદદે.

 

જગત  રખડ્યા  કરેલો છું,   તને શો  સાવ  ભૂલીને !

ન તુજ દરકાર  રાખી છે, તને  તોયે ન  છોડ્યો   છે.

 

રહમ  તારી પ્રભુ મુજ પર સતત કેવી જ   વર્ષી છે !

સ્મરણ જહેમતની શી મુજને હૃદય તેં ભેટ દીધી છે !

‘જીવનસ્મરણ’,આ-બીજી,-૪

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “જીવનસ્મરણ (Jivan Smaran)”

Your email address will not be published.