પૂજ્ય શ્રીમોટાની પુસ્તક અનુક્રમણિકા (Pujya ShreeMota’s Books Index)

પૂજ્ય શ્રીમોટાની પુસ્તક અનુક્રમણિકા (Pujya ShreeMota’s Books Index)

ક્રમ / Sr. No. પ્રકાર / Category ચોપડીનું નામ / Name of Book Title of Book in Language English ભાષા / Language પ્રકાશન વર્ષ / Publish Date લેખક / Author

 

સંપાદક /

 

પ્રકાશક / Publisher આવૃત્તિ / Version કિંમત / Value
1 ગદ્ય જીવનસંગ્રામ ગુજરાતી ૧૯૪૬
2 ગદ્ય જીવનસંદેશ ગુજરાતી ૧૯૪૮
3 ગદ્ય જીવનપાથેય ગુજરાતી ૧૯૪૯
4 ગદ્ય જીવનપ્રેરણા ગુજરાતી ૧૯૫૦
5 ગદ્ય જીવનપગરણ ગુજરાતી ૧૯૫૧
6 ગદ્ય જીવનપગથી ગુજરાતી ૧૯૫૧
7 ગદ્ય જીવનમંડાણ ગુજરાતી ૧૯૫૨
8 ગદ્ય જીવનસોપાન ગુજરાતી ૧૯૫૨
9 ગદ્ય જીવનપ્રવેશ ગુજરાતી ૧૯૫૩
10 ગદ્ય જીવનપોકાર ગુજરાતી ૧૯૫૪
11 ગદ્ય હરિજન સંતો ગુજરાતી ૧૯૫૪
12 ગદ્ય જીવનમંથન Not Uploaded ગુજરાતી ૧૯૫૬
13 ગદ્ય જીવનસંશોધન ગુજરાતી ૧૯૫૭
14 પદ્ય મનને ગુજરાતી ૧૯૨૨
15 પદ્ય તુજ ચરણે  ગુજરાતી ૧૯૨૩
16 પદ્ય નર્મદાપદે Not Uploaded ગુજરાતી ૧૯૨૭
17 પદ્ય જીવનગીતા (નાની) ગુજરાતી ૧૯૩૨
18 પદ્ય હૃદયપોકાર ગુજરાતી ૧૯૪૪
19 પદ્ય જીવનપગલે ગુજરાતી ૧૯૪૪
20 પદ્ય શ્રીગંગાચરણે ૧૯૪૫ ગુજરાતી
21 પદ્ય કેશવ ચરણ કમળે Not Uploaded ગુજરાતી ૧૯૪૬
22 પદ્ય કર્મગાથા ૧૯૪૬ ગુજરાતી
23 પદ્ય પ્રણામ પ્રલાપ ૧૯૪૭ ગુજરાતી
24 પદ્ય પુનિત પ્રેમગાથા ૧૯૪૭ ગુજરાતી
25 પદ્ય જીવનગીતા (મોટી) ૧૯૫૩ ગુજરાતી
26 પદ્ય આર્તપોકાર ૧૯૫૪ ગુજરાતી
27 પદ્ય અભ્યાસીને ૧૯૬૭ ગુજરાતી
28 પદ્ય જિજ્ઞાસા ૧૯૭૦ ગુજરાતી
29 પદ્ય ભાવ ૧૯૭૧ ગુજરાતી
30 પદ્ય જીવનઝલક ૧૯૭૧ ગુજરાતી
31 પદ્ય જીવનસૌરભ ૧૯૭૧ ગુજરાતી
32 પદ્ય જીવનઅનુભવગીત ૧૯૭૧ ગુજરાતી
33 પદ્ય જીવનસ્મરણ ૧૯૭૧ ગુજરાતી
34 પદ્ય શ્રદ્ધા ૧૯૭૧ ગુજરાતી
35 પદ્ય જીવનલહરી ૧૯૭૧ ગુજરાતી
36 પદ્ય જીવનતપ ૧૯૭૨ ગુજરાતી
37 પદ્ય જીવનરસાયણ ૧૯૭૨ ગુજરાતી
38 પદ્ય જીવનઆહ્‌લાદ ૧૯૭૨ ગુજરાતી
39 પદ્ય રાગદ્વેષ ૧૯૭૨ ગુજરાતી
40 પદ્ય નિમિત્ત ૧૯૭૨ ગુજરાતી
41 પદ્ય ગુણવિમર્શ ૧૯૭૨ ગુજરાતી
42 પદ્ય જીવનસ્પંદન ૧૯૭૩ ગુજરાતી
43 પદ્ય જીવનરંગત ૧૯૭૩ ગુજરાતી
44 પદ્ય જીવનકથની ૧૯૭૩ ગુજરાતી
45 પદ્ય જીવનસ્મરણસાધના ૧૯૭૩ ગુજરાતી
46 પદ્ય જીવનમથામણ ૧૯૭૩ ગુજરાતી
47 પદ્ય પ્રેમ ૧૯૭૩ ગુજરાતી
48 પદ્ય મોહ ૧૯૭૩ ગુજરાતી
49 પદ્ય કૃપા ૧૯૭૩ ગુજરાતી
50 પદ્ય સ્વાર્થ ૧૯૭૩ ગુજરાતી
51 પદ્ય શ્રીસદ્‌ગુરુ ૧૯૭૩ English Uploaded ગુજરાતી
52 પદ્ય કર્મઉપાસના ૧૯૭૩ ગુજરાતી
53 પદ્ય જીવનચણતર ૧૯૭૪ ગુજરાતી
54 પદ્ય જીવનઘડતર ૧૯૭૪ ગુજરાતી
55 પદ્ય જીવનપગદંડી ૧૯૭૪ ગુજરાતી
56 પદ્ય જીવનકેડી ૧૯૭૪ ગુજરાતી
57 પદ્ય ભાવકણિકા ૧૯૭૪ ગુજરાતી
58 પદ્ય ભાવરેણુ ૧૯૭૪ Not Uploaded ગુજરાતી
59 પદ્ય ભાવજ્યોતિ ૧૯૭૪ ગુજરાતી
60 પદ્ય ભાવપુષ્પ ૧૯૭૪ ગુજરાતી
61 પદ્ય ભાવહર્ષા ૧૯૭૫ ગુજરાતી
62 પદ્ય જીવનપ્રભાત ૧૯૭૫ ગુજરાતી
63 પદ્ય જીવનપ્રવાહ ૧૯૭૫ ગુજરાતી
64 કેસેટ્સ વાણી શેષ-વિશેષ ૧૯૮૯ ગુજરાતી
65 કેસેટ્સ વાણી જન્મ-પુનર્જન્મ ૧૯૮૯ ગુજરાતી
66 કેસેટ્સ વાણી તદ્રૂપ-સર્વરૂપ ૧૯૯૦ ગુજરાતી
67 કેસેટ્સ વાણી એકીકરણ-સમીકરણ ૧૯૯૦ ગુજરાતી
68 કેસેટ્સ વાણી જીવતા નર સેવીએ ૧૯૯૧ Not Uploaded ગુજરાતી
69 કેસેટ્સ વાણી અગ્રતા-એકાગ્રતા ૧૯૯૧ ગુજરાતી
70 કેસેટ્સ વાણી જોડા-જોડ ૧૯૯૨ ગુજરાતી
71 કેસેટ્સ વાણી અન્વય-સમન્વય ૧૯૯૨ ગુજરાતી
72 કેસેટ્સ વાણી શ્રીમોટાવાણી ૧ થી ૧૪ (૭ પુસ્તકો) ૧૯૯૨ થી ૧૯૯૫ 1-2 ગુજરાતી દરેકમાં કવર ફોટો નથી અને Problem in 1-2

5-6

13-14

3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
73 કેસેટ્સ વાણી ગ્રહ-ગ્રહણ ૧૯૯૩ ગુજરાતી
74 કેસેટ્સ વાણી દક્ષિણ ભારતનાં સ્વજનોને સંબોધન ૨૦૦૬ ગુજરાતી
75 કેસેટ્સ વાણી શ્રી ઝીણાકાકા સાથે વાર્તાલાપ ૨૦૧૫ ગુજરાતી
76 પ્રવચનો શ્રીમોટા સાથે વાર્તાલાપ ૧૯૭૯ ગુજરાતી
77 પ્રવચનો મૌનએકાંતની કેડીએ ૧૯૮૨ Not Uploaded ગુજરાતી
78 પ્રવચનો મૌનમંદિરનું હરિદ્વાર ૧૯૮૩ ગુજરાતી
79 પ્રવચનો મૌનમંદિરનો મર્મ ૧૯૮૪ ગુજરાતી
80 પ્રવચનો મૌનમંદિરમાં પ્રભુ ૧૯૮૫ ગુજરાતી
81 પ્રવચનો મૌનમંદિરમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા ૧૯૮૫ ગુજરાતી
82 પ્રવચનો મૌનમંદિરમાં હરિસ્મરણ ૨૦૧૫ ગુજરાતી
83 પત્રો સંકલન મુક્તાત્માનો પ્રેમસ્પર્શ ૧૯૮૦ ગુજરાતી
84 પત્રો સંકલન શ્રીમોટાની દાંપત્ય-ભાવના ૧૯૮૦ ગુજરાતી
85 પત્રો સંકલન સંતહૃદય ૧૯૮૩ ગુજરાતી
86 પત્રો સંકલન ધનનો યોગ ૧૯૮૪ ગુજરાતી
87 પત્રો સંકલન પગલે પગલે પ્રકાશ ૧૯૮૯ ગુજરાતી
88 પત્રો સંકલન સમય સાથે સમાધાન ૧૯૯૩ ગુજરાતી
89 પત્રો સંકલન શ્રીમોટા-પત્રાવલિ ૧/૨ ૧૯૯૫ ગુજરાતી
90 પત્રો સંકલન કૅન્સરની સામે ૨૦૦૨ ગુજરાતી
91 પત્રો સંકલન મૌનાર્થીને માર્ગદર્શન ૨૦૦૩ ગુજરાતી
92 પત્રો સંકલન હસતું મૌન ૨૦૦૪ ગુજરાતી
93 સ્વજનનો અનુભવ આશ્રમની અટારીએથી ૧૯૮૧ ગુજરાતી
94 સ્વજનનો અનુભવ શ્રીમોટાની સાથે સાથે ૧૯૯૦ ગુજરાતી
95 સ્વજનનો અનુભવ શ્રીમોટા સાથે હિમાલયયાત્રા ૧૯૯૪ ગુજરાતી
96 સ્વજનનો અનુભવ શ્રીમોટાની મહત્તા ૧૯૯૫ ગુજરાતી
97 સ્વજનનો અનુભવ મળાયું પણ ભળાયું નહિ ૧૯૯૫ ગુજરાતી
98 સ્વજનનો અનુભવ મળ્યા-ફળ્યાની કેડી ૨૦૦૧ ગુજરાતી
99 સ્વજનનો અનુભવ મોટા – મારી માઁ ૨૦૦૩ ગુજરાતી
100 સ્મૃતિ ગ્રંથ જીવનસ્ફુલિંગ ૧૯૭૩ ગુજરાતી
101 સ્મૃતિ ગ્રંથ માંનાંજલિ ભાવાંજલિ ૧૯૬૮ Not Uploaded ગુજરાતી
102 સ્મૃતિ ગ્રંથ અર્ધ્ય શતાબ્દી ગ્રંથ ૧૯૯૮ Not Uploaded ગુજરાતી
103 જીવનપરાગ ૧૯૬૩ ગુજરાતી
104 સંતવાણીનું સ્વાગત ૧૯૭૭ ગુજરાતી
105 અંતિમ ઝાંખી ૧૯૭૮ ગુજરાતી
106 વિધિ-વિધાન ૧૯૮૨ ગુજરાતી
107 સુખનો માર્ગ ૧૯૮૩ Not Uploaded ગુજરાતી
108 પ્રાર્થના ૧૯૮૪ ગુજરાતી
109 લગ્ને હજો મંગલમ્‌ ૧૯૮૫ ગુજરાતી
110 નિરંતર વિકાસ ૧૯૮૭ Not Uploaded ગુજરાતી
111 સમર્પણગંગા ૧૯૮૯ ગુજરાતી
112 જન્મ-મૃત્યુના રાસ ૧૯૮૯ ગુજરાતી
113 નામસ્મરણ ૧૯૯૨ ગુજરાતી
114 શ્રીમોટા અને શિક્ષણ ૧૯૯૪ Not Uploaded ગુજરાતી
115 ફનાગીરીનો નિર્ધાર ૧૯૯૬ ગુજરાતી
116 પૂજ્ય શ્રીમોટા વચનામૃત ૧૯૯૬ ગુજરાતી
117 પ્રસન્નતા ૧૯૯૭ ગુજરાતી
118 ભગતમાં ભગવાન ૨૦૦૦ ગુજરાતી
119 દુર્લભ દેહ મનુષ્યનો ૨૦૦૭ Not Uploaded ગુજરાતી
120 દૈવાસુર સંગ્રામ ૨૦૦૭ ગુજરાતી
121 પ્રસાદી (ગુજરાતી) ૨૦૦૮ ગુજરાતી
122 પૂજ્ય શ્રીમોટાના બે બોલ ૨૦૧૪ ગુજરાતી
123 જીવનયોગ ૨૦૧૬ ભાગ ૧ ગુજરાતી
ભાગ ૨
124 બુદ્ધિ ૨૦૧૭ ગુજરાતી
125 શ્રીમોટા-જીવન અને કાર્ય ભાગ-૧,૨ ૧૯૭૫ Not Uploaded ગુજરાતી
126 પારસલીલા ૧૯૭૫ ગુજરાતી
127 તરણામાંથી મેરુ ૧૯૭૬ Not Uploaded ગુજરાતી
128 વિદ્યાર્થી મોટાનો પુરુષાર્થ ૧૯૮૯ Not Uploaded ગુજરાતી
129 મહામના અબ્રાહમ લિંકન ૧૯૯૩ Not Uploaded ગુજરાતી
130 પ્રેરક વિભૂતિ મહાત્મા ગાંધી ૧૯૯૪ ગુજરાતી
131 શ્રીકેશવાનંદજી ધૂણીવાળા દાદા ૧૯૯૬ ગુજરાતી
132 ગોધરાના બાપજીનું જીવનચરિત્ર ૧૯૯૮ ગુજરાતી
133 મારી સાધનાકથા ૨૦૦૫ ગુજરાતી
134 પૂજ્ય શ્રીમોટાના વહાલા ઝીણાભાઈ ૨૦૦૫ ગુજરાતી
135 જીવન સાર્થકતાની કેડીએ ૨૦૨૦ ભાગ-૧ ગુજરાતી
ભાગ-૨
136 શ્રીમોટાચરણે ૧૯૭૦ Not Uploaded ગુજરાતી
137 બાળકોના મોટા ૧૯૮૦ ગુજરાતી
138 શ્રીમોટા ચિત્રકથા ૧૯૮૭ Not Uploaded ગુજરાતી
139 આહુતિ મંત્ર અને આરતી ૧૯૯૫ ગુજરાતી
140 હરિઃૐ આશ્રમ શ્રીભગવાનના અનુભવ કાજેનું સ્થળ ૧૯૯૬ ગુજરાતી
141 કૃપાયાચના શતકમ ્‌ ૧૯૯૬ Not Uploaded ગુજરાતી
142 ધ્યેય અને ધ્યાન ૨૦૦૦ ગુજરાતી
143 ચિદાકાશ ૨૦૦૦ ગુજરાતી
144 પ્રાર્થના પોથી ૨૦૧૦ ગુજરાતી
145 શ્રીમોટા ઉપલબ્ધિ અને ઉપદેશ ૨૦૧૪ Not Uploaded ગુજરાતી
146 શ્રીમોટાચરણે આંતર પ્રવેશ ૨૦૧૬ Not Uploaded ગુજરાતી
147 શ્રીમોટાચરણે ત્રિભાષી (ગુ. હિં. અં.) ૨૦૧૮ Not Uploaded ગુજરાતી
148 બધું આપણામાં જ છે ૨૦૧૮ Not Uploaded ગુજરાતી
149 સમર્થ સદ્‌ગુરુ પૂજ્ય શ્રીમોટા ૨૦૧૮ Not Uploaded ગુજરાતી
150 पूज्य श्रीमोटा एक संत १९९७ Not Uploaded हिंदी
151 कैंसर का प्रतिकार २००८ Not Uploaded हिंदी
152 सुख का मार्ग २००८ Not Uploaded हिंदी
153 दुर्लभ मानवदेह २००९ Not Uploaded हिंदी
154 प्रसादी २००९ Not Uploaded हिंदी
155 नामस्मरण २०१० Not Uploaded हिंदी
156 हरिःॐ आश्रम (श्रीभगवान के अनुभव का स्थान) २०१० Not Uploaded हिंदी
157 श्रीमोटा के साथ वार्तालाप २०१२ Not Uploaded हिंदी
158 विवाह हो मंगलम्‌ २०१२ Not Uploaded हिंदी
159 बालकों के मोटा २०१२ Not Uploaded हिंदी
160 विद्यार्थी मोटा का पुरुषार्थ २०१२ Not Uploaded हिंदी
161 मौनमंदिर का मर्म २०१३ Not Uploaded हिंदी
162 मौनमंदिर का हरिद्वार २०१३ Not Uploaded हिंदी
163 मौनएकांत की पगडंडी पर २०१३ Not Uploaded हिंदी
164 मौनमंदिर में प्रभु २०१४ Not Uploaded हिंदी
165 At Thy Lotus Feet 1948 Not Uploaded English
166 To The Mind 1950 Not Uploaded English
167 Life’s Struggle 1955 English
168 The Fragrance Of A Saint 1982 English
169 Vision Of Life – Eternal 1990 Not Uploaded English
170 Bhava 1991 Not Uploaded English
171 Nimitta 2005 Not Uploaded English
172 Self-Interest 2005 Not Uploaded English
173 Inquisitiveness 2006 Not Uploaded English
174 Shri Mota 2007 English
175 Rites and Rituals 2007 Not Uploaded English
176 Naamsmaran 2008 Not Uploaded English
177 Mota for Children 2008 Not Uploaded English
178 Against Cancer 2008 English
179 Faith 2010 Not Uploaded English
180 Shri Sadguru 2010 Not Uploaded English
181 Human To Divine 2010 English
182 Prasadi 2011 Not Uploaded English
183 Grace 2012 Not Uploaded English
184 I Bow At Thy Feet 2013 Not Uploaded English
185 Attachment And Aversion 2015 Not Uploaded English
186 The Undending Odyssey 2019 English
187 Puyja Shri Mota Glimpses of a divine life (Picture Book) 2020 Not Uploaded English
188
189 Jignasa English
190 Life’s Struggle English