અહેવાલો (Reports / Documents)      
સંખ્યા (No) નામ (Name) વીગત (Description) શ્રેણી (Category) તારીખ (Date) પ્રકાર (Type) ક્રિયા (Action)
1 રામ નવમી ઉત્સવ 2020-22 (Ram navmi Utsav 2022-22) આશ્રમ અહેવાલ 2020-22 (Ashram Report 2020-22) Ashram Report 2020-22 10/04/2022 pdf
2 Audit Report 2021 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2021 AUDIT REPORT 31/03/2021 pdf
3 Audit Report 2020 Hari om Ashram Audit Report 31-03-2020 Audit Report 31/03/2020 pdf
4 Audit report of 2019 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2019 Audit Report 31/03/2019 pdf
5 Audit report of 2018 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2018 Audit Report 31/03/2018 pdf
6 Audit report of 2017 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2017 Audit Report 31/03/2017 pdf
7 Audit report of 2016 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2016 Audit Report 31/03/2016 pdf
8 Audit report of 2015 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2015 Audit Report 31/03/2015 pdf
9 Audit report of 2014 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2014 Audit Report 31/03/2014 pdf
10 Audit report of 2013 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2013 Audit Report 31/03/2013 pdf
11 Audit report of 2011 HARI OM ASHRAM AUDIT REPORT 31-03-2011 Audit Report 31/03/2011 pdf
12 Audit report of 2012 HARI OM ASHRAM  AUDIT REPORT 31-03-2012 Audit Report 31/03/2012 pdf